"കാവല്‍ക്കാരന്‍ !!!!!!!!!!!........"

Wednesday, September 1, 2010


"മറക്കില്ല  ഞാനാ കണ്ണുകളെ 
ഇരവിന്റെ മറവില്‍ ഇമചിമ്മാതെ
ഇരുകണ്ണിലും  അഗ്നിയുമായ്
എന്നിലേക്കിറങ്ങുന്ന കൂരമ്പുകളെ
ഇരയെ തേടുന്ന കണ്ണുകള്‍ 
ഇരുളിന്റെ  തോഴന്‍ 
കരങ്ങളില്‍ കാലപാശമില്ല
കരളില്‍ കനിവിന്റെ ഉറവയുമില്ല 
കാലനുമല്ല  കാലവുമല്ല 
ഉടലാകെ കറുത്ത് 
ഉയിരില്‍ ഉരുക്കി 
ഉലയില്‍ കാച്ചാതെക്കുറുക്കിയ
കുറിയകണ്ണുകള്‍..........
ആദിയുമില്ല   അന്ത്യവുമില്ല 
 പേടിപ്പിച്ചും  പിന്തുടര്‍ന്നും
പിന്നിലുണ്ട്  മുന്നിലുമുണ്ട് 
അവന്‍ മരണത്തിന്റെ  കാവല്‍ക്കാരന്‍........" 


*************************************
*******************************
***********************

0 comments:

Post a Comment

Search This Blog